Tarieven


Consult Cranio-sacraal therapie (45 á 60 minuten)

€ 90,-

Consult Cranio-sacraal therapie (half consult)

€ 45,-

Massage 30 minuten

€ 45,-

Vergoedingen

De meeste verzekeringen vergoeden CRANIO vanuit een aanvullende zorgverzekering een gedeelte van een behandeling. De voorwaarden zijn per zorgverzekeraar verschillend en ook de hoogte van de vergoeding verschilt per verzekeraar. Ik raad u aan om zelf eerst contact op te nemen met uw eigen zorgverzekeraar. Voor de actuele stand van zaken ten aanzien van de vergoedingen is er een bestand te downloaden op de website van RCN.

Betalingsvoorwaarden

CRANIO Lamping werkt met de betalingsvoorwaarden zoals opgesteld door Register Craniosacraal therapie RCN. Deze zijn op deze website opgenomen.

ALGEMENE BETALINGSVOORWAARDEN REGISTER CRANIOSACRAAL THERAPIE NEDERLAND (2019)

 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen therapeut en cliënt.
 2. Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de therapeut gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen.
 3. De door de therapeut aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de cliënt binnen 14 dagen na datum van de factuur te zijn betaald.  
 4. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuur datum heeft betaald is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist en brengt de therapeut rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van de maand over de hoofdsom zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.
 5. Bij niet-betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum kan de therapeut de cliënt een 1e betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van €15,= (administratie kosten) aan de cliënt in rekening gebracht.
 6. Bij niet-­betaling van de rekening, verhoogd met de 1% rente en de administratie kosten (€15,=) volgt een 2e herinnering. De is verhoog met 1% rente, €14,50 administratiekosten (bij een aangetekende brief:
  bijbehorende kosten.)
 7. Voldoet de cliënt binnen 7 dagen na de datum van de 2e betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de therapeut zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.
 8. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invoering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15 % van de hoofdsom met een minimum van €35.
 9. Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.